المیرا امینی( کارشناس تغذیه)ارتباط مصرف میوه و دیابت نوع 2
این که میوه برای سلامتی مفید است امری ثابت شده است. اما چه نوع میوه ای؟ مطالعه ای جدید ارتباطی بین مصرف میوه کامل به خصوص زغال اخته، انگور و سیب با احتمال کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 یافته است. بر اساس این مطالعه به نظر می رسد مصرف میوه احتمال خطر دیابت را کاهش می دهد اما مصرف آب میوه با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در ارتباط است.

در حالیکه محدود نمودن مصرف میوه ها در پیشگیری از دیابت توصیه می شود، مطالعه حاضر نتایج متفاوتی را برای مصرف میوه کامل به دست می دهد. این مطالعه نتایج سودمند متفاوتی را برای مصرف برخی از میوه ها در کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 نشان می دهد. نتایج حاصل از مطالعه در سال 2013 در مجله BMJ منتشر شده است.

مبنای یافته های این تحقیق، آنالیز و بررسی اطلاعات مربوط به 190000 زن است که به مدت بیست و چهار سال توسط محققین مورد مطالعه قرار گرفته اند. این افراد در ابتدای مطالعه مبتلا به دیابت، بیماری قلبی و عروقی یا سرطان نبوده اند. حدود 7 درصد از شرکت کنندگان بعدها به دیابت مبتلا شدند. در این مطالعه افراد به دو گروه تقسیم شدند و تأثیر مصرف میوه کامل یا آبمیوه بر احتمال ابتلا آنها به دیابت بررسی شد. تأثیر ویژگی های شخصی، سبک زندگی و عوامل خطر ناشی از رژیم غذایی در نتیجه مطالعه در نظر گرفته شد.
نتایج حاکی از این بود که افرادی که به طور مرتب و حداقل 2 بار در هفته میوه کامل به خصوص میوه هایی مثل زغال اخته، انگور و سیب مصرف می کردند، 23 درصد کمتر از افراد دیگر که در ماه یکبار از این میوه ها استفاده می کردند به دیابت مبتلا شدند. اما افرادی که روزانه یک واحد یا بیشتر از آبمیوه ها مصرف می کردند 21 درصد احتمال بیشتری برای ابتلا به دیابت نو ع 2 داشتند.

نکته عملی: بدن افراد مختلف پاسخ های متفاوتی در برابر مصرف میوه از خود نشان می دهد. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، افزایش مصرف میوه کامل برای پیشگیری از دیابت به افراد توصیه می شود و برعکس از آنجا که آبمیوه ها تا حد زیادی فیبر خود را از دست داده اند و قند خون را با سرعت بالاتری افزایش می دهند باید مصرف شان را محدود نمود.
منبع: Qi Sun et al,” Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies”,Journal BMJ,2013
تحلیل آمار سایت و وبلاگ